1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. In mẫu Báo cáo tổng hợp tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp chi tiết theo tiểu mục để đối chiếu với phần mềm kế toán

In mẫu Báo cáo tổng hợp tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp chi tiết theo tiểu mục để đối chiếu với phần mềm kế toán

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu Báo cáo tổng hợp tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp chi tiết theo tiểu mục để đối chiếu với phần mềm kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

Cuối năm kế toán phải tổng hợp các khoản chi của đơn vị để đối chiếu xem đã chi như thế nào theo từng nguồn, từng tiểu mục so với kho bạc. Hiện tại phần mềm đã có mẫu “Báo cáo tổng hợp lương, phụ cấp và các khoản đóng góp”.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm bổ sung tham số khi in báo cáo để kế toán có thể lựa chọn tổng hợp theo kỳ tháng hoặc năm; báo cáo thể hiện đầy đủ các tiểu mục, các khoản bảo hiểm người lao động đóng.

* Lưu ý: Tùy chọn Hạch toán cộng gộp bảo hiểm người lao động đóng đã được chuyển đến menu Tùy chọn chi trả lương.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Báo cáo, nhấn đúp chuột vào Báo cáo tổng hợp lương, phụ cấp và các khoản đóng góp.

2. Tại màn hình Tham số, anh/chị có thể lựa chọn Kỳ tính theo tháng hoặc theo năm.

Phần mềm bổ sung thêm mục Hiển thị khoản BH NLĐ đóng. Nếu không tích chọn, báo cáo in ra như sau:

Nếu tích chọn Hiển thị khoản BH NLĐ đóng, phần mềm hiển thị thêm tùy chọn Tách riêng các cột BH NLĐ đóng, nếu tích chọn thì báo cáo hiển thị từng khoản đóng góp trừ vào tiểu mục tương ứng.

Cập nhật 01/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan