1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Mẫu ghi chú trên bảng lương 09 và mẫu thuyết minh như yêu cầu của Kho bạc

Mẫu ghi chú trên bảng lương 09 và mẫu thuyết minh như yêu cầu của Kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán có Mẫu ghi chú trên bảng lương 09 và mẫu thuyết minh như yêu cầu của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng đơn vị cần lập bảng 09 để đi lương. Để đảm bảo yêu cầu của Kho bạc, trên mẫu 09, các đơn vị cần hiển thị phần ghi chú dưới dạng: Tăng <<chênh lệch>> từ bao nhiêu lên bao nhiêu từ thời gian nào theo quyết định nào. Phần thuyết minh sẽ đi theo CBNV tương tự như cột Ghi chú và hiển thị thêm chênh lệch thành tiền.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm bổ sung các tùy chọn khi in mẫu 09, giúp các đơn vị có mẫu ghi chú và thuyết minh như yêu cầu của kho bạc.

Cụ thể như sau:

1. Khi in mẫu 09, tại Tham số báo cáo, phần Tùy chọn hiển thị nội dung cột Ghi chú/Ghi chú tăng/Ghi chú giảm bổ sung tùy chọn Hiển thị ghi chú chi tiết kèm theo thông tin quyết định. Khi chọn, cột Ghi chú trên báo cáo sẽ hiển thị thông tin chi tiết về số chênh lệch, thời gian và quyết định.

2. Cũng tại Tham số báo cáo khi in mẫu 09, phần mẫu thuyết minh bổ sung Mẫu số 20: Mẫu thuyết minh chi tiết theo từng CBNV (đặc thù PTC Cam Lộ – Quảng Trị), thể hiện chi tiết thông tin chênh lệch đối với từng CBNV.

3. Ngoài ra, phần mềm bổ sung mẫu 09 mặc định nhóm hưởng lương dành cho khối trường liên cấp.

Báo cáo sẽ hiển thị dữ liệu theo từng nhóm hưởng lương thuộc từng cấp học.

Cập nhật 01/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan