1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Ghi nhận nhật ký truy cập các thao tác liên quan đến danh mục Mục lục ngân sách

Ghi nhận nhật ký truy cập các thao tác liên quan đến danh mục Mục lục ngân sách

1. Mục đích

Phần mềm ghi nhận nhật ký truy cập các thao tác liên quan đến danh mục Mục lục ngân sách.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R34, phần mềm cho phép theo dõi các thao tác liên quan đến danh mục MLNS tại Nhật ký truy cập và cảnh báo khi lập dự toán lương có tích chọn sử dụng trên 30 loại khoản (Do cần hiển thị biên chế được giao theo từng khoản để nhập liệu).

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống, chọn Nhật ký truy cập.

Tại màn hình Nhật ký truy cập, trường thông tin Đối tượng thao tác bổ sung các danh mục:

  • Danh mục Nguồn chi trả
  • Danh mục Chương
  • Danh mục Loại khoản
  • Danh mục Mục – Tiểu mục
  • Danh mục Tiết tiểu mục (hiển thị khi Tùy chọn tính lương có tích chọn theo dõi theo tiết tiểu mục)

2. Chọn Thời gian, Hành động, Đối tượng thao tác, nhấn Tìm kiếm để tìm lại nhật ký truy cập.

3. Trong trường hợp đơn vị tích chọn sử dụng hơn 30 Loại khoản, khi lập dự toán lương, phần mềm hiển thị cảnh báo không thể lập dự toán, kế toán cần xem lại danh mục loại khoản.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan