1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Tính phụ cấp dạy thêm giờ theo số tiền 1 tiết dạy đã được làm tròn để đáp ứng cách tính tại đơn vị

Tính phụ cấp dạy thêm giờ theo số tiền 1 tiết dạy đã được làm tròn để đáp ứng cách tính tại đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tổng hợp bảo hiểm cả năm.

2. Chi tiết thay đổi

Khi tính phụ cấp dạy thêm giờ, kế toán làm tròn số tiền 1 tiết dạy thêm đến trăm đồng rồi mới tính ra thành tiền.

– Trước phiên bản R34, phần mềm tính số tiền 1 tiết dạy thêm là số chưa làm tròn do đó kết quả tính toán trên phần mềm sẽ có chênh lệch so với cách tính của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R34, đối với khoản PC dạy thêm giờ và PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật, phần mềm bổ sung tùy chọn làm tròn đơn giá tiết dạy, kế toán có thể lựa chọn linh hoạt theo đặc thù của đơn vị.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, chọn Phụ cấp dạy thêm giờ. Tại màn hình khai báo phụ cấp dạy thêm giờ, phần mềm bổ sung trường thông tin Làm tròn đơn giá tiết dạy, bao gồm các giá trị: Đồng, Chục đồng, Trăm đồng, Làm tròn đến lên đến đồng, Làm tròn lên đến chục đồng…

2. Tương tự, đối với Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật, Tại màn hình khai báo phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật, phần mềm bổ sung trường thông tin Làm tròn đơn giá tiết dạy, bao gồm các giá trị: Đồng, Chục đồng, Trăm đồng, Làm tròn đến lên đến đồng, Làm tròn lên đến chục đồng…

Cập nhật 20/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan