1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Giữ nguyên phần ghi chú khi tính lại lương

Giữ nguyên phần ghi chú khi tính lại lương

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể giữ nguyên phần ghi chú đã có khi thực hiện tính lại lương, PCĐBN, khấu trừ KTX, truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng khi đơn vị tính lương trên phần mềm, nếu có thông tin cần ghi chú, kế toán sẽ điền ghi chú trên bảng lương cho từng người. Trong trường hợp có sai sót thông tin trong bản ghi CBNV, kế toán cần sửa thông tin và nhấn tính lại bảng lương. Khi đó, việc phải nhập lại các nội dung ghi chú sẽ mất rất nhiều thời gian.

Kể từ phiên bản R33, phần mềm bổ sung tùy chọn khi tính lại bảng lương, bảng PCĐBN, bảng truy lĩnh, bảng khấu trừ KTX:

  • Giữ nguyên cột ghi chú đã khai báo
  • Sinh lại ghi chú sau khi tính lại
  • Chỉ cập nhật cột ghi chú với các CBNV có thay đổi lương, phụ cấp (đối với bảng PCĐBN).

Cụ thể như sau:

Tại bảng tính chi tiết lương/khấu trừ KTX/truy lĩnh, khi nhấn Tính lại, phần mềm hiển thị thông báo, chọn 1 trong 2 tùy chọn:

  • Giữ nguyên nội dung cột Ghi chú, Ghi chú tăng, Ghi chú giảm
  • Sinh lại nội dung cột Ghi chú, Ghi chú tăng, Ghi chú giảm

Nhấn Đồng ý.

Tại bảng PCĐBN chi tiết, khi nhấn Tính lại, phần mềm hiển thị thông báo, tích chọn Giữ nguyên nội dung cột Ghi chú khi tính lại để giữ ghi chú đã khai báo. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan