1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Tách diễn giải của các khoản phụ cấp theo lương theo đối tượng biên chế/hợp đồng kể cả cùng tiểu mục

Tách diễn giải của các khoản phụ cấp theo lương theo đối tượng biên chế/hợp đồng kể cả cùng tiểu mục

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tách diễn giải của các khoản phụ cấp theo lương theo đối tượng biên chế/hợp đồng kể cả cùng tiểu mục.

2. Chi tiết thay đổi

Đơn vị có 2 đối tượng là Biên chế và LĐHĐ. Các đối tượng có thể hưởng các khoản phụ cấp giống nhau về MLNS (VD: Phụ cấp chức vụ đều hạch toán vào 6101). Tuy nhiên kho bạc yêu cầu phải tách riêng diễn giải trên giấy rút cho các đối tượng khác nhau. Lý do là thông thường LĐHĐ thường không được hưởng phụ cấp chức vụ, chỉ có trường hợp CBNV đặc biệt được hưởng, cần tách riêng diễn giải để theo dõi rõ ràng.

Kể từ phiên bản R33, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép tách diễn giải giấy rút theo đối tượng biên chế và LĐHĐ.

Cụ thể như sau:

Vào menu Chi trả lương\Tùy chọn chi trả lương, ở phần Tùy chọn chung, tích chọn Tách nội dung thanh toán riêng cho Biên chế/Lao động hợp đồng theo phụ cấp. Chọn loại phụ cấp áp dụng.

Ví dụ: Chọn phụ cấp chức vụ.

Nhấn Lưu.

Khi sinh giấy rút chi trả lương, tại phần diễn giải, khoản chi phụ cấp chức vụ tách thành 2 dòng riêng.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan