1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Hiển thị số tiền tháng này và tháng trước khi chọn in chỉ bảng lương PCĐBN trên mẫu 09 kể cả khi không có thay đổi

Hiển thị số tiền tháng này và tháng trước khi chọn in chỉ bảng lương PCĐBN trên mẫu 09 kể cả khi không có thay đổi

1. Mục đích

Khi in riêng bảng PCĐBN trên mẫu 09, phần thuyết minh vẫn hiển thị số tiền tháng này và tháng trước.

2. Chi tiết thay đổi

Khi in mẫu 09, đơn vị sẽ in riêng bảng lương và bảng PCĐBN, đều sử dụng mẫu thuyết minh số 13. Đối với bảng lương, khi in riêng, nếu số tiền chi trả tháng này không thay đổi so với tháng trước, phần thuyết minh hiển thị chênh lệch bằng 0, nhưng khi in riêng bảng PCĐBN thì bỏ trống thông tin này, chưa đáp ứng yêu cầu của kho bạc.

Kể từ phiên bản R33, khi in riêng bảng PCĐBN, nếu số chi trả tháng này bằng tháng trước, báo cáo vẫn hiển thị số tổng và số chênh lệch bằng 0.

Cụ thể như sau:

Ví dụ: Đơn vị lập bảng PCĐBN tháng 2/2023 có số tiền chi trả bằng số tiền PCĐBN tháng 1/2023. Khi chọn in riêng bảng PCĐBN tháng 2 trên mẫu 09, chọn mẫu thuyết minh số 13, phần thuyết minh trên báo cáo vẫn hiển thị số tiền tháng trước, tháng này, chênh lệch là 0.

Cập nhật 24/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan