1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Nếu cập nhật 1 khoản PCĐBN được hưởng ở 2 tháng khác nhau khi cập nhật vào bảng lương sẽ tính tổng của các bảng PCĐBN được cập nhật

Nếu cập nhật 1 khoản PCĐBN được hưởng ở 2 tháng khác nhau khi cập nhật vào bảng lương sẽ tính tổng của các bảng PCĐBN được cập nhật

1. Mục đích

Khi kế toán cập nhật 1 khoản PCĐBN được hưởng ở 2 tháng khác nhau khi cập nhật vào bảng lương sẽ tính tổng của các bảng PCĐBN được cập nhật.

2. Chi tiết thay đổi

Đơn vị phát sinh CBNV được hưởng khoản công tác phí, tuy nhiên đến tháng sau đơn vị mới được quyết định chi trả, do đó kế toán lập bảng công tác phí tháng trước và tính vào kỳ lương tháng này, cùng với khoản công tác phí tháng này. Tuy nhiên, trước phiên bản R33, phần mềm chỉ hiển thị được số tiền PCĐBN được cập nhật sau chứ không cộng gộp số tiền của 2 tháng.

Kể từ phiên bản R33, khi cập nhật bảng PCĐBN 2 tháng khác nhau vào cùng 1 bảng lương, phần mềm sẽ cộng tổng số liệu các bảng.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình danh sách bảng tính PCĐBN, tích chọn các bảng PCĐBN cần cập nhật vào cùng 1 bảng lương, nhấn Cập nhật vào bảng lương.

Chọn bảng lương cần cập nhật. Nhấn Đồng ý.

2. Sau khi cập nhật, số liệu khoản PCĐBN hiển thị số tổng của các bảng PCĐBN đã chọn.

Cập nhật 24/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan