1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Tính đúng được bảng lương (Tính từng khoản bảo hiểm trừ vào từng khoản lương, phụ cấp)

Tính đúng được bảng lương (Tính từng khoản bảo hiểm trừ vào từng khoản lương, phụ cấp)

1. Mục đích

Giúp kế toán khi tính bảng lương có thể tính từng khoản bảo hiểm trừ vào từng khoản lương, phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

Khi tính bảng lương tháng, đơn vị tính tiền từng khoản lương, phụ cấp của CBNV và làm tròn đến nghìn đồng. Đối với các khoản lương, phụ cấp dùng để tính đóng bảo hiểm, sau khi tính ra số tiền từng khoản đã làm tròn, đơn vị nhân với mức đóng bảo hiểm để tính ra khoản đóng bảo hiểm khấu trừ vào từng khoản lương, phụ cấp và làm tròn đến nghìn đồng. Sau đó, tính số tiền thực lĩnh của từng khoản lương, phụ cấp và cộng từng khoản để tính số thực lĩnh theo tháng của từng CBNV.

Hiện tại, phần mềm tính số tiền đóng bảo hiểm bằng tổng tiền các khoản lương, phụ cấp nhân với tỷ lệ đóng; thực lĩnh bằng tổng các khoản lương, phụ cấp trừ tổng khấu trừ bảo hiểm => Cách tính khác với cách tính thực tế của đơn vị dẫn đến kết quả có sự chênh lệch.

Kể từ phiên bản R33, phần mềm bổ sung tùy chọn tính các khoản khấu trừ riêng lẻ theo từng khoản lương, phụ cấp rồi mới cộng tổng thực lĩnh.

Cụ thể như sau:

Tại phần tùy chọn tính lương, chọn Tính lương, BH & KPCĐ\Tùy chọn tính các khoản đóng góp của NLĐ, tích chọn Tính từng khoản đóng góp khấu trừ vào từng khoản lương, phụ cấp.

Khi tích chọn:

  • Phần mềm tính các khoản khấu trừ riêng lẻ theo từng khoản lương, phụ cấp rồi mới tính tổng.
  • Giao diện bảng lương chi tiết bổ sung thêm các cột bảo hiểm trừ vào từng khoản lương, phụ cấp.

  • Tại phần Sửa mẫu bảng lương/Sửa thân trang, phần mềm bổ sung thêm các cột bảo hiểm trừ vào từng khoản lương, phụ cấp để anh/chị có thể chọn hiển thị lên báo cáo.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan