1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Không làm tròn từng khoản tiền của khoản phụ cấp làm thêm, làm đêm

Không làm tròn từng khoản tiền của khoản phụ cấp làm thêm, làm đêm

1. Mục đích

Kế toán có thể tính chính xác số tiền của khoản phụ cấp làm thêm, làm đêm mà không mặc định làm tròn đến đồng.

2. Chi tiết thay đổi

Đối với CBNV hưởng khoản phụ cấp làm thêm, làm đêm, đơn giá 1 giờ dựa vào lương, phụ cấp của CBNV, từ đó nhân với tỷ lệ hưởng để ra mức hưởng và số tiền CBNV được hưởng. Hiện tại phần mềm mặc định làm tròn số liệu đơn giá đến đồng do đó chưa lấy được chính xác số tiền CBNV được hưởng.

Kể từ phiên bản R33, khi khai báo danh mục phụ cấp làm thêm, làm đêm, phần mềm bổ sung tùy chọn tính khoản phụ cấp này dựa trên đơn giá chưa làm tròn.

Cụ thể như sau:

Tại màn hình Danh mục phụ cấp đặc biệt ngành, khi khai báo hoặc sửa Phụ cấp làm thêm, làm đêm mà chọn Tính đơn giá ngày lương khác với Số tiền, phần mềm bổ sung thêm 2 tùy chọn:

  • Làm tròn đơn giá giờ/ngày lương: Cho phép làm tròn theo phụ cấp làm thêm, làm đêm (Bao gồm làm tròn đến đồng, chục đồng, trăm đồng…).
  • Làm tròn thành tiền dựa trên đơn giá chưa làm tròn: Nếu tích chọn, số tiền CBNV được hưởng sẽ tính dựa trên đơn giá chưa làm tròn của mức lương ngày/giờ.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan