1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Nhập nhanh CBNV thuộc PL05-2BK-QTT-TNCN để lập tờ khai quyết toán thuế TNCN nhanh hơn

Nhập nhanh CBNV thuộc PL05-2BK-QTT-TNCN để lập tờ khai quyết toán thuế TNCN nhanh hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể nhập nhanh CBNV thuộc PL05-2BK-QTT-TNCN để lập tờ khai quyết toán thuế TNCN nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Một số đơn vị HCSN đặc thù như khối trường học, khối ngành y tế có những CBNV chi tham gia giảng dạy hoặc khám chữa bệnh 1 vài buổi. Những CBNV này không có tên trong danh sách CBNV của đơn vị, khi thực hiện trả tiền lương, tiền công cho những CBNV này, đơn vị lập riêng 1 bảng thanh toán tiền lương và khấu trừ luôn 10% tiền thuế TNCN tại nguồn.

Cuối năm, đơn vị phải thực hiện quyết toán thuế cho tất cả CBNV phát sinh thu nhập tại đơn vị. Kế toán phải kê khai toàn bộ CBNV có phát sinh thu nhập đã khấu trừ theo biểu thuế toàn phần lên PL05/2BK-QTT-TNCN bằng cách nhập tay. Trong trường hợp đơn vị có nhiều CBNV, việc nhập tay mất nhiều thời gian và chưa tiện ích.

Kể từ phiên bản R34, phần mềm cải tiến, bổ sung các chức năng tại bảng tính thuế TNCN và bảng quyết toán thuế TNCN, cho phép đơn vị thêm hoặc loại bỏ CBNV một cách nhanh chóng, linh hoạt.

Cụ thể như sau:

Tại bảng tính thuế TNCN

1. Để thêm đối tượng vãng lai, người hoạt động KCT xã/thôn/Khác vào bảng tính thuế, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, nhấn Chọn đối tượng tính thuế.

Tích chọn CBNV cần thêm vào bảng tính thuế TNCN, nhấn Đồng ý.

2. Để loại bỏ CBNV khỏi bảng tính thuế TNCN, tích chọn CBNV, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn Loại bỏ đối tượng tính thuế.

3. Ngoài ra, phần mềm bổ sung chức năng xóa bảng tính thuế TCNN.

Nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn Xóa bảng tính thuế.

Tại bảng quyết toán thuế

1. Để thêm đối tượng vãng lai, người hoạt động KCT xã/thôn/Khác vào bảng tính thuế, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, nhấn Chọn đối tượng quyết toán thuế.

Tích chọn CBNV cần thêm vào bảng quyết toán thuế, nhấn Đồng ý.

2. Để loại bỏ CBNV khỏi bảng quyết toán thuế, tích chọn CBNV, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn Loại bỏ đối tượng quyết toán thuế.

3. Tờ khai sẽ tự động lấy lên các thông tin tại bảng quyết toán thuế.

 

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan