1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Tính quá trình truy lĩnh lương chia thành 2 giai đoạn do phân nguồn và thời điểm tính truy lĩnh khác với ngày nhận quyết định

Tính quá trình truy lĩnh lương chia thành 2 giai đoạn do phân nguồn và thời điểm tính truy lĩnh khác với ngày nhận quyết định

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tính quá trình truy lĩnh lương chia thành 2 giai đoạn do phân nguồn và thời điểm tính truy lĩnh khác với ngày nhận quyết định.

2. Chi tiết thay đổi

Các đơn vị trường học có 2 nguồn tiền chính để chi trả lương cho CBNV là nguồn học phí và nguồn ngân sách. Kế toán đơn vị phải cân đối nguồn tiền để thực hiện chi trả lương.

Đơn vị thường phát sinh các CBNV có nâng lương, phụ cấp trong năm được thực hiện truy lĩnh do ngày nhận quyết định khác với ngày được nâng, trong đó nhiều trường hợp cần truy lĩnh nhiều giai đoạn và khoảng thời gian truy lĩnh có thể chia thành nhiều giai đoạn do nguồn tiền chi trả của từng giai đoạn có thể khác nhau.

– Trước phiên bản R32, phần mềm chỉ đáp ứng chọn phân bổ hoặc không phân bổ nguồn tiền trong thời gian truy lĩnh, chưa chọn được giai đoạn và chỉ cho truy lĩnh dựa trên tháng nhận quyết định mà chưa cho truy lĩnh giai đoạn khác.

– Kể từ phiên bản R32, phần mềm cho phép khi tính truy lĩnh có thể phân bổ nguồn theo giai đoạn.

Cụ thể như sau:

Ví dụ: Trường THCS MISA có CBNV Lưu Lê Chính được nâng phụ cấp công tác lâu năm từ tháng 10/2022, đến tháng 1/2023 có quyết định =>  Được tính truy lĩnh khoản từ tháng 10 – 1/2023.

Tuy nhiên, trong trường hợp đơn vị chưa có nguồn tiền thì chưa được thực hiện truy lĩnh ngay, đến tháng 2/2023 cân đối được nguồn tiền thì mới truy lĩnh lại khoảng thời gian trước.

Khoảng thời gian truy lĩnh chia thành nhiều giai đoạn do nguồn tiền chi trả của từng giai đoạn khác nhau: tháng 10/2022 – 11/2022 chi bằng nguồn cải cách tiền lương, tháng 12/2022 – 1/2023 chi bằng nguồn ngân sách huyện không tự chủ. Kế toán cần lập bảng truy lĩnh tháng 2 để tính truy lĩnh từ tháng 10/2022 – 1/2023 và tính vào kỳ lương tháng 2/2023.

Khi thêm mới bảng truy lĩnh, phần mềm bổ sung thông tin Tính vào kỳ lương, anh/chị có thể chọn kỳ lương tính truy lĩnh.

Tích chọn Phân bổ nguồn theo giai đoạn, khai bao các giai đoạn cần tính truy lĩnh và nguồn chi tương ứng.

Sau khi tính xong, phần mềm hiển thị các bảng truy lĩnh theo các giai đoạn đã chọn. Giao diện danh sách bảng truy lĩnh bổ sung cột thông tin Tính vào kỳ lươngNăm.

Số tiền truy lĩnh của CBNV Lưu Lê Chính được phân bổ theo 2 giai đoạn đã chọn.

Cập nhật 22/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan