1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Tính số tiền cho CBNV kiêm nhiệm chức danh, tính truy lĩnh và lên đầy đủ số liệu trên báo cáo lương

Tính số tiền cho CBNV kiêm nhiệm chức danh, tính truy lĩnh và lên đầy đủ số liệu trên báo cáo lương

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể Tính số tiền cho CBNV kiêm nhiệm chức danh, tính truy lĩnh và lên đầy đủ số liệu trên báo cáo lương.

2. Chi tiết thay đổi

Đơn vị A có CBNV từ đơn vị B sang kiêm nhiệm. ĐƠn vị A chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho CBNV này còn lương và các phụ cấp khác do đơn vị B chi trả.

Kế toán mong muốn khi lập bảng lương, báo cáo lương, truy lĩnh sẽ thể hiện được hệ số/tỉ lệ/số tiền khoản lương, phụ cấp của CBNV kiêm nhiệm chức danh.

– Kể từ phiên bản R34, khi tính lương, dự toán lương, phần mềm vẫn thể hiện số lương, hệ số/tỉ lệ phụ cấp được hưởng tại đơn vị khác nhưng không tính ra thành tiền.

Cụ thể như sau:

1. Tại Danh sách CBNV, khi khai báo Quá trình lươngPhụ cấp, phần mềm bổ sung tùy chọn Đã hưởng ở đơn vị khác.

Ví dụ: CBNV Mai Thu Hà hưởng lương ở đơn vị khác và hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tại đơn vị UBND phường MISA.

2. Khi tích chọn Đã hưởng ở đơn vị khác, bảng lương vẫn hiển thị hệ số lương nhưng không tính thành tiền.

3. Khi tính bảng truy lĩnh/truy thu/dự toán/dự toán bổ sung, phần mềm vẫn lấy được hệ số/tỉ lệ hưởng các khoản lương/phụ cấp hưởng ở đơn vị khác làm căn cứ tính truy lĩnh/truy thu/dự toán.

Ví dụ: Tính truy lĩnh cho CBNV Mai Thu Hà.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan