Khai báo Danh mục

Giúp CBTC khai báo dữ liệu đầu vào liên quan đến danh sách CBNV hưởng lương….

  1. Đối tượng
  2. Mục lục ngân sách
  3. Ngân hàng
  4. Tiền lương
  5. Biểu mẫu báo cáo
Cập nhật 25/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Chức năng bình luận bị đóng.